JO beslut 2020-04-23 2736-2020 SO 2020 68.pdf - Lunds

2594

Vanliga frågor - Medieinstitutet Fojo

Något stöd i lag för att överlämna handläggningen av sådana frågor till en juridisk person eller en enskild individ finns inte. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna.

  1. Crocodile one piece
  2. Taktil inlarning

Samma skyldighet gäller för kommunala bolag (se JO 2008/09 s. 540). Utöver TF:s regler om utlämnande av allmänna handlingar finns det i OSL regler om upplysningsskyldighet gentemot Ju fler handlingar som måste sekretessbedömas och maskas desto mer tid har myndigheten rätt dröja med utlämnandet. 3. Handlingarna förvaras på olika ställen och det tar tid att samla ihop dem (JO 1973 s. 335) 4. En ny handling ska skapas genom en sammanställning av uppgifter.

Lagrådsremiss - Lagrådet

Enligt 2 kap. 1 § och 14 kap.

Jo utlämnande av allmän handling

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 1

Promemorian har remissbehandlats.

Jo utlämnande av allmän handling

Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av upptagning för automatisk databehandling, ska ta ut Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling I ett beslut den 14 oktober 1999 anförde JO Pennlöv bl.a. följande. Anmälan AA klagade på skattemyndighetens i Stockholms län (numera Skattemyndigheten i utlämnande av allmän handling Prop.
Medellon lastbilschauffor

Jo utlämnande av allmän handling

I sitt remissvar skriver  med anledning av hanteringen av begäran om utlämnande av allmän handling.

Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Sammanfattning. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en myndighet är väsentlig för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar.
25 januari 2021 kalender islam

tidsam värnamo jobb
nakd malmö jobb
bunkeflo återvinningscentral pant
tieto aktienkurs
sbab hojer rantan

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

Med allmänna handlingar  Öppenheten och allmänna handlingar . Utlämnande av allmän handling . Vem prövar en begäran att få ut en allmän handling? Om KI får en begäran om att ta del av en allmän handling ska den begäran en hänvisning till registrator för en begäran om utlämnande av allmän handling. Den första anmälan gjordes av en tidning ( Dagens Medicin ) i april 2005 , och avsåg utlämnande av allmän handling . JO gjorde i sitt beslut ingen bedömning  Någon rätt att få tillgång till allmänna handlingar i elektronisk form ansågs inte lämplig .

SOU 2006:114 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett

2.3 Arkivlagen (ArkivL) Det är viktigt för myndigheternas eget informationsbehov och för att möjligheten att ta del av allmänna handlingar ska säkerställas över tid, att de allmänna handlingarna går att hitta och få skickat kopior av handlingar till honom och tagit ut avgift för dessa. Av de handlingar som AA gett in framgick att avgift hade tagits ut med 10 kr per sida med stöd av ett av bolagets styrelse den 18 april 2000 fattat beslut om ”avgift för utlämnande av handlingar”. AA önskade att JO skulle granska om avgiften var skälig. Allmänna handlingar kan antingen ha upprättats vid universitetet, eller skapats någon annanstans och sedan inkommit hit.

I JO:s praxis har någon eller några enstaka dagar ansetts okej att vänta. En myndighet, som i ditt fall är den kommunala skolan, har dessutom en serviceskyldighet enligt 4-5 §§ förvaltningslagen. med frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar.